telefon.jpg
>
Księgi Rachunkowe
  • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont
  • wyprowadzanie zaległości księgowych
  • bieżce ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji  podatku dochodowego od osób prawnych [ CIT-2 ] i  podatku od towarów i usług [ VAT-7 ]
  • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz  naliczanie odpisów amortyzacyjnych
  • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski
  • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego  rocznego dochodu [ CIT-8]